top of page

ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РИСКОВЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ НА "ИНОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ" АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБХВАТ

 

Настоящата политика за интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на „Иновейшън Кепитъл“ АД, ЕИК: 205457880, наричано по-долу за краткост „Управляващото дружество“ е приета в съответствие с чл. 3 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (наричан по-долу Регламент 2019/2088) в качеството му на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.

Настоящата политика разглежда интегрирането на риска за устойчивостта при събития от екологичен, социален или управленски характер (ESG), които могат да причинят съществено отрицателно въздействие върху инвестициите на управлявания от Управляващото дружество фонд. Към настоящия момент Управляващото дружество не управлява портфейли на индивидуални клиенти, следователно не им предоставя инвестиционни съвети.

Управляващото Дружество попада в обсега на чл.2 § 1), д) от Регламент (ЕС) 2019/2088 в качеството си на ЛУАИФ.

 

Съгласно чл. 3 от Регламент 2019/2088 настоящата Политика се публикува на интернет страницата на Управляващото дружество.

ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

За целите на настоящата Политика се прилагат следните определения съгласно чл.2 от Регламент 2019/2088:

Устойчива инвестиция (чл.2, §.(17)): инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите по отношение на използването на енергия, на възобновяема енергия, на суровини, вода и земя, ефективност по отношение на генерирането на отпадъци и емисии на парникови газове или по отношение на въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика, или инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на социална цел, по-специално инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие че тези инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а дружествата, в които се инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на персонала и спазване на данъчното законодателство;

Риск за устойчивостта (чл.2 §. (22)): събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията;

Фактори за устойчивост (чл.2 § (24)): означава екологични, социални и свързани със служителите въпроси, както и въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите;

  1. Основни неблагоприятни въздействия (Съображение (20)): въздействия на инвестиционните решения и съвети, които имат отрицателни последици за факторите на устойчивост.

 

ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

 

Съгласно чл. 4 от Регламент 2019/2088 участниците на финансовите пазари приемат решение дали да отчитат основните неблагоприятни въздействия. Към настоящия момент Управляващото дружество не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост съгласно чл. 4, § 1, т. б от Регламент 2019/2088.

За да приеме решение да не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения, Управляващото дружество е анализирало съществуващата към момента нормативната уредба и наличната информация относно Дружествата, в които Управляващото дружество инвестира активите на управлявания от него фонд. В съгласие с изискванията на чл. 7 § 2 основните фактори при вземането на това решение да не отчита са, както следва:

 

  • специфичните особености в регулацията на АИФ, управляван от Фонд мениджъра, касаещи предназначението, целите на инвестициите, осигуряване на допустимостта на инвестициите и на крайните получатели в съответствие с тези регулации, както и фактът, че управляваният АИФ се намира след инвестиционния си период, води до извода, че негативите от въвеждане на отчитането на ESG въпросите биха надвишили ползите, както и биха поставили АИФ в неравнопоставено положение спрямо конкурентите.

 

В следствие на посочените по-горе причини, Управляващото дружество счита, че към датата на изменението на настоящата Политика отчитането на основните неблагоприятни въздействия от страна на Управляващото дружество не би било ефективно и не би довело до намаляване на риска за устойчивостта.

 

Независимо от изложеното в предходния чл. 6. Управляващото дружество изразява принципната си подкрепа относно необходимостта от отчитане неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като това решение ще бъде преразгледано и съответно ревизирано при промяна в обстоятелствата.  

ИНТЕГРИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

 

При вземане на инвестиционни решения, Управляващото дружество в съвкупност с останалите елементи, които биха повлияли на възвръщаемостта на инвестициите, разглежда и наличието на рисковете за устойчивостта и доколко е вероятно последните да доведат до съществено отрицателно въздействие върху справедливата стойност на дяловете и инвестициите в дружества, които Управляващото дружеството притежава в портфейла на управлявания от него АИФ.

  

Към настоящия момент влиянието на рисковете върху устойчивостта се отчита при вземане на инвестиционни решения, но без наличието на обособена процедура за измерване на риска и, следователно, без да налага определена отчетност в съответствие  с чл. 6 § 1. Управляващото дружество не прилага строго специфични и предварително определени критерии за оценка на рисковете за устойчивостта.  

Съгласно чл. 7 от Регламент 2020/852 (ЕС), инвестициите в основата на този финансов продукт (АИФ) не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Отчитането на влиянието на рисковете за устойчивостта върху стойността на инвестициите и интегрирането на тези рисковете в процесите на вземане на конкретните инвестиционни решения се прави от инвестиционния мениджър в рамките на неговата професионална компетентност.

Въпреки че инвестиционният мениджър на Управляващото дружество се насърчава да взема предвид рисковете за устойчивост при вземане на решение за инвестиция, рискът за устойчивост няма тежест при вземане на решението за инвестиция. Рисковете за устойчивостта са част от общия процес по вземане на инвестиционни решения.

Настоящата политика за интегриране на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения ще се прилага от Управляващото дружество при управлението на портфейлите на управлявания от дружеството АИФ.

ВИДОВЕ РИСКОВЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА

Примери за рискове за устойчивостта са обобщени по-долу, като същите са разделени най-общо в следните категории: екологични, социални, управленски и рискове, свързани с инвестиции в държавни и наднационални държави, като посоченото изброяване не е изчерпателно.

Екологични рискове – Изменение на климата; Въглеродни емисии; Замърсяване на въздуха; Замърсяване на водата; Поражения върху биологичното разнообразие; Обезлесяване; Енергийна неефективност; Лоши практики за управление на отпадъците; Недостиг на вода; Повишаване на морското равнище/ крайбрежни наводнения; Горски пожари/пожари.

Социални рискове – Нарушения на правата на човека; Трафик на хора; Съвременно робство/принудителен труд; Нарушения на правата на работниците/трудовите права; Детски труд; Дискриминация; Ограничения или злоупотреба с правата на потребителите; Ограничен достъп до чиста вода, до надеждно снабдяване с храна и/или към санитарна среда на живот; Нарушения на правата на местните общности/коренното население.

 

Управленски рискове – Липса на многообразие на ниво управителен орган или орган; Неадекватен външен или вътрешен одит; Нарушаване или ограничаване на правата на миноритарните акционери; Подкуп и корупция; Липса на контрол върху заплащането на ръководството; Лоши гаранции за сигурността на личните данни/ИТ на служители и/или клиенти; Дискриминационни практики на заетост;  Загриженост за здравето и безопасността на работниците/ служителите; Лоши практики за устойчивост във веригата на доставки; Дискриминация и тормоз на работното място; Неадекватна защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения; Неспазване на изисквания за минимална работна заплата или (където е подходящо) друго еквивалентно заплащане.

 

Управляващото дружество взаимодейства с дружества, в чийто капитал е инвестирало, за да наблюдава съществени въпроси, включително стратегията на дружествата, бизнес модела, структурата на капитала, корпоративното управление, които е вероятно да повлияят значително на способността на компанията да създава дългосрочна стойност, както и върху нейните социални и екологични въздействия.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 14. Настоящата Политика е изменена и приета на заседание на Управителния съвет на „Иновейшън Кепитъл“ АД, проведено на 12.03.2024г. Членовете на Управителния съвет извършват периодичен преглед за спазването на основните принципи на тази Политика веднъж годишно, като отговарят и следят за нейното прилагане. Настоящата Политика се актуализира съобразно промените на пазара, правната и регулаторна рамка. 

Декларация на “Иновейшън Кепитъл” АД за основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост“

bottom of page